Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Strategie i programy - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

STRATEGIE I PROGRAMY

Zadania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wyznaczają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisy wykonawcze do ustawy, a także przepisy innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia oraz wykonywania zadań publicznych. Na poziomie lokalnym ważne znaczenie mają również priorytety i cele ustalone w dokumentach programowych opracowanych przez lokalne władze.

  1. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE

Strategia jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej, opracowywanym przez władze powiatu w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy osobom potrzebującym wsparcia w życiu społecznym lub zawodowym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wytycza ona kierunki działania w celu osiągnięcia pomyślnych warunków dla rozwoju społeczności lokalnej.

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,m,341599,strategia.html

  1. PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy wynika z zadań, jakie w zakresie polityki rynku pracy wyznacza samorządowi szczebla powiatowego ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program ten stanowi część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i jest realizowany przez właściwy urząd pracy.

Przyjęte w Programie priorytety, cele oraz działania muszą być zgodne z dokumentami programowymi oraz strategicznymi na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1959604,uchwala-nr-xxxii3602021-rady-powiatu-w-krakowie-z-dnia-30-czerwca-2021-r-w-sprawie-przyjecia-program.html

  1. PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program na rzecz osób niepełnosprawnych jest dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej i społecznej kierowanej do osób niepełnosprawnych. Działania ujęte w Programie wynikają z celów określonych w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i są realizowane m.in. przez właściwy urząd pracy.

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1927474,uchwala-nr-xxx3422021-rady-powiatu-w-krakowie-z-dnia-28-kwietnia-2021-r-w-przyjecia-powiatowego-prog.html

CELE, PRIORYTETY, KIERUNKI DZIAŁANIA

Cele, priorytety i kierunki działania oraz sferę inicjatyw Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego na dany rok określają podstawowe dokumenty wewnętrzne stanowiące podstawę do działania Urzędu w danym roku – w tym m.in. Lokalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia oraz Ramowy Plan Inicjatyw i Zamierzeń.

  1. LOKALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA

Lokalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia jest dokumentem określającym sposób, w jaki polityka zatrudnienia w powiecie krakowskim odpowiada na wyzwania wynikające z priorytetów, celów i wytycznych programowych – w tym: europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rynku pracy.

Stanowi on zestawienie zadań i działań podejmowanych przez Urząd – na poziomie lokalnym– w odpowiedzi na zdiagnozowane istotne problemy rynku pracy.

  1. RAMOWY PLAN INICJATYW I ZAMIERZEŃ

Ramowy Plan Inicjatyw i Zamierzeń wskazuje priorytety działania oraz planowane kierunki i formy interwencji na lokalnym rynku pracy. Obejmuje m.in. zamierzenia projektowe i programowe z zakresu aktywizacji rynku pracy, określa przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy, a także kalendarz i kształt współpracy z partnerami rynku pracy oraz plan współpracy z mediami.