Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego - Strategie i programy

STRATEGIE I PROGRAMY

Zadania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wyznaczają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisy wykonawcze do ustawy, a także przepisy innych ustaw regulujących problematykę rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia oraz wykonywania zadań publicznych. Na poziomie lokalnym ważne znaczenie mają również priorytety i cele ustalone w dokumentach programowych opracowanych przez lokalne władze.

 

  1. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE

 

Strategia jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej, opracowywanym przez władze powiatu w odpowiedzi na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy osobom potrzebującym wsparcia w życiu społecznym lub zawodowym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wytycza ona kierunki działania w celu osiągnięcia pomyślnych warunków dla rozwoju społeczności lokalnej.

LINK: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE KRAKOWSKIM NA LATA 2016-2020 CZĘŚĆ I

LINK:STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE KRAKOWSKIM NA LATA 2016-2020 CZĘŚĆ II

 

  1. PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy wynika z zadań, jakie w zakresie polityki rynku pracy wyznacza samorządowi szczebla powiatowego ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program ten stanowi część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i jest realizowany przez właściwy urząd pracy.

Przyjęte w Programie priorytety, cele oraz działania muszą być zgodne z dokumentami programowymi oraz strategicznymi na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

LINK: PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY
W POWIECIE KRAKOWSKIM NA LATA 2016-2020

 

  1. PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Program na rzecz osób niepełnosprawnych jest dokumentem służącym realizacji polityki socjalnej i społecznej kierowanej do osób niepełnosprawnych. Działania ujęte w Programie wynikają z celów określonych w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i są realizowane m.in. przez właściwy urząd pracy.

LINK: POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KRAKOWSKIM NA LATA 2016-2020

 

CELE, PRIORYTETY, KIERUNKI DZIAŁANIA

 

Cele, priorytety i kierunki działania oraz sferę inicjatyw Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego na dany rok określają podstawowe dokumenty wewnętrzne stanowiące podstawę do działania Urzędu w danym roku – w tym m.in. Lokalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia oraz Ramowy Plan Inicjatyw i Zamierzeń.

 

  1. LOKALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA

 

Lokalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia jest dokumentem określającym sposób, w jaki polityka zatrudnienia w powiecie krakowskim odpowiada na wyzwania wynikające z priorytetów, celów
i wytycznych programowych – w tym: europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rynku pracy.

Stanowi on zestawienie zadań i działań podejmowanych przez Urząd – na poziomie lokalnym
– w odpowiedzi na zdiagnozowane istotne problemy rynku pracy.

 

LINK: LOKALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2019

 

  1. RAMOWY PLAN INICJATYW I ZAMIERZEŃ

Ramowy Plan Inicjatyw i Zamierzeń wskazuje priorytety działania oraz planowane kierunki i formy interwencji na lokalnym rynku pracy. Obejmuje m.in. zamierzenia projektowe i programowe z zakresu aktywizacji rynku pracy, określa przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy, a także kalendarz i kształt współpracy z partnerami rynku pracy oraz plan współpracy z mediami.

 

LINK: RAMOWY PLAN INICJATYW I ZAMIERZEŃ URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO NA ROK 2019