Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Deklaracja dostępności - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Deklaracja dostępności

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Formularz nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dnia 2024-02-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Czopek, adres poczty elektronicznej: mczopek@uppkrakow.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 416 74 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności (wzory wniosków do pobrania na dole strony).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich..

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Wesoła 48, 32-085 Szyce

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku.
 3. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane na każdym piętrze.
 4. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową (zastosowane oznaczenia pięter w alfabecie Braille'a oraz wypukłymi cyframi, a także zapowiedzi głosowe, oznaczenia świetlne informujące, która winda przyjechała i w którą jedzie stronę, wymiary windy: 150 cm x 110 cm).
 5. Drzwi windy o szerokości 90 cm, zamykają się i otwierają automatycznie – system oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z osobą.
 6. Przy pochylniach i schodach zapewniona ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów oraz podjazdu).
 7. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami.
 8. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 9. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.
 10. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu.

 

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie, ul. Prądnicka 12, 30-02 Kraków

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Dojście do budynku z poziomu ulicy/chodnika.
 3. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, wymiary windy: 170 cm x 115 cm).
 4. Drzwi windy o szerokości 90 cm, zamykają się i otwierają automatycznie – system oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z osobą.
 5. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze budynku.
 6. Zapewniona ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów).
 7. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami.
 8. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 9. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.
 10. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu.

 

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych.
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku.
 3. Zapewniona ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów).
 4. Pochylnie zabezpieczone w taki sposób żeby zapobiegać zsunięciu się wózka.
 5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 6. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.

 

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 3. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.

 

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku.
 3. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową (zastosowane oznaczenia pięter w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi cyframi, a także zapowiedzi głosowe, oznaczenia świetlne informujące, która winda przyjechała i w którą jedzie stronę).
 4. Zapewniona ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów).
 5. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami.
 6. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Na parterze budynku nawierzchnia korytarza wykonana z płytek wskaźnikowych dla niewidomych.
 8. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 9. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.
 10. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu.

 

Archiwum Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina

 1. Archiwum zlokalizowane w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych).
 2. Przy pochylniach zastosowane poręcze, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół).
 3. Zapewniona ciągłość poręczy.
 4. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
 6. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi.

Do wszystkich budynków Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego i jego pomieszczeń, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej można wejść z psem asystującym, oznaczającym odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez portal Zielona Linia pod adresem: https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy, oraz można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego w, filii w Skawinie przy ul. Ogrody 17, filii w Słomnikach przy ul. Kościuszki 64 oraz filii w Krzeszowicach przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy urzędu.

W filii Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie oraz Słomnikach istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnych umożliwiających osobą niedosłyszącym odbiór nieskazitelnie czystego wyraźnego dźwięku.

Ponadto, w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w Szycach przy ul. Wesołej 48, istnieje możliwość skorzystania z klawiatury Braille’a. Urządzenie BraillePen 12 Touch jest przeznaczone dla osób niewidomych i pozwala na wprowadzanie informacji do podłączonego sprzętu, pokazuje tekst na wyświetlaczu, umożliwia połączenie z komputerem jak i również z urządzeniami mobilnymi, po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania. Urządzenie łączy się poprzez technologię bluetooth. Kompatybilne systemy operacyjne:

 • iOS
 • Android
 • Symbian
 • Windows
 • Mac

Wspierane technologie i programy:

 • WoiceOver
 • Talks&Zoom
 • MobileSpeak
 • Mobile Accessibility
 • Brailleback
 • Window – Eyes
 • Supernova
 • NVDA
 • System Access