Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego - Status prawny

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego działa na podstawie

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

 • ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 roku, Nr 106, poz. 668 ze zm.),

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna (Dz. U. z 1998, Nr 133, poz. 872 ze zm.),

 • ustawa z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U . z 1998 r. nr 162, poz. 1126 ze zm.)

 • ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. z 2000, Nr 12, poz. 136 ze zm.),

 • ustawy z dnia 19.06.2009 r. o pomocy Państwa w sprawie kredytów mieszkaniowych osobom które utraciły pracę (Dz. U. z  2009r. Nr 115 poz  964 ).          

 • ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz 885 ze zm).

 • Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2000 roku.

 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

 • Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010 roku w spawie uchwalenia Statutu Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Regulamin

Ze względu na duży rozmiar, Regulamin Organizacyjny Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego można pobrać w formie pliku.