Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Powiatowa Rada Rynku Pracy - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

KOMPETENCJE POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

ZAKRES DZIAŁANIA

 

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. współpraca z radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Ponadto powiatowe rady rynku pracy opiniują:

 1. celowość realizacji programów specjalnych (liczba osób objętych programem i kryteria doboru osób, zakładane rezultaty w tym przewidywana efektywność kosztowa i zatrudnieniowa, koszty realizacji programu);
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (kryteria doboru, zakładane efekty realizacji PAI).

 

SKŁAD

 1. Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.
 2. W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur:
 • każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
 1. Ponadto Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy
  i autorytecie w obszarze działania tej rady.
 2. Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

 

Informacje o pracach Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Staroście Krakowskim.

Czytaj więcej...