Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Pracodawcy i przedsiębiorcy - Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

 

FORMY POMOCY DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKA


STAŻ
- nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną na podstawie umowy zawartej między Organizatorem Stażu i Starostą
Okres trwania
: 6 miesięcy lub 12 miesięcy (osoby do 30 roku życia).

Czytaj więcej...


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
- instrument aktywizacji realizowany w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą, obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem
Okres trwania: 3-6 miesięcy (przyuczenie do pracy dorosłych), 6-12 miesięcy (praktyczna nauka zawodu dorosłych).

Czytaj więcej...


PRACE INTERWENCYJNE
- zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą
Czas trwania
: min. 9 miesięcy (w tym 6 miesięcy refundacji)
Miesięczna wysokość refundacji
:  nieprzekraczająca kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Czytaj więcej...


GRANT NA TELEPRACĘ
- pomoc pracodawcy w utworzeniu miejsca pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną
Czas trwania
: min. 12 miesięcy (pełny wymiar czasu pracy) lub min. 18 miesięcy (połowa wymiaru czasu pracy)

Wysokość dofinansowania
:  max. 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...


DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ZA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 50+

- świadczenie w formie dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą
Czas trwania
: min. 18 miesięcy, w tym 12 miesięcy refundacji

Miesięczna wysokość refundacji
:  max. połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...

FORMY POMOCY DLA PRACODAWCÓW


REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW DO 30 ROKU ŻYCIA

- wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

Czytaj więcej...


JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
- wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podstawie zawartej umowy ze Starostą
Czas trwania
: min. 18 miesięcy, w tym 12 miesięcy refundacji

Miesięczna wysokość refundacji
:  max. połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...


ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE
- świadczenie za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną) na podstawie zawartej umowy ze Starostą
Czas trwania
: min. 18 miesięcy w tym 12 miesięcy refundacji (połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę) lub min. 27 miesięcy w tym 18 miesięcy refundacji (jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia za pracę)

Miesięczna wysokość refundacji
:  połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (przez 12 miesięcy) lub 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę (przez 18 miesięcy).

Czytaj więcej...


BON ZATRUDNIENIOWY

- stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy na podstawie zawartej umowy ze Starostą
Czas trwania
: min. 18 miesięcy w tym 12 miesięcy refundacji

Miesięczna wysokość refundacji:
  w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Czytaj więcej...


TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA

- zawierana pomiędzy Starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotyczy sfinansowania przez urząd pracy bezrobotnemu szkolenia dostosowanego do potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia jego uczestników po ukończeniu szkolenia.

Czytaj więcej...


KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

- środki przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mające na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Instrument skierowany w pierwszej kolejności do Pracodawców spełniających priorytety wydatkowania przedmiotowych środków ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wysokość dofinansowania
: max. 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorstwa 100 % kosztów, pozostali 80 % kosztów).

Czytaj więcej...


Formy pomocy dla Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych przedszkoli i szkół, osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium RP, będących posiadaczem gospodarstwa rolnego.


REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

- pomoc finansowa udzielana przez pup w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy
Czas trwania
: min. 24 miesiące

Wysokość dofinansowania
: max. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...


POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY
- pomoc finansowa, udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej
Wysokość pożyczki
: max. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
Oprocentowanie
: stałe - 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP
Okres spłaty
: max. 3 lata.

Czytaj więcej...


POZOSTAŁE FORMY POMOCY


ROBOTY PUBLICZNE
- zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki.

Czytaj więcej...


PORADNICTWO ZAWODOWE

- pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

Czytaj więcej...


POŚREDNICTWO PRACY
- pozyskiwanie ofert pracy, prowadzenie rejestru pracodawców oraz ofert pracy i stanowisk, upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy, wymiana ofert pracy między urzędami pracy, udzielanie informacji o kandydatach do pracy, realizacja ofert pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami poprzez organizację targów i giełd pracy, prowadzenie wstępnej rekrutacji na zgłoszone stanowisko pracy, informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach, współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

Czytaj więcej...