Deklaracja dostępności


 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-11.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Czopek, adres poczty elektronicznej: mczopek@uppk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 299 74 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba występująca z żądaniem zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych);
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku;
 3. Platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dotarcie z poziomu wejścia na poziom wind;
 4. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową (zastosowane oznaczenia pięter w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi cyframi, a także  zapowiedzi głosowe, oznaczenia świetlne informujące, która winda przyjechała
  i w którą jedzie stronę, wymiary windy: 170 cm x 115 cm);
 5. Drzwi windy o szerokości 90 cm, zamykają się i otwierają automatycznie – system oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z osobą;
 6. Panel sterowniczy zamontowany na wysokości 90 cm nad podłogą, przyciski pojedyncze ustawione w jednym rzędzie pionowo, odpowiednio od dołu do góry;
 7. Szerokość korytarzy 170 cm, szerokość korytarzy przy wejściu na salę obsługi 156 cm;
 8. Przy pochylniach i schodach zastosowane poręcze, poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem przedłużone o minimum 30 cm w poziomie, zakończone
  w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół);
 9. Część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5 – 4,5 cm;
 10. Zapewniona  ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów);
 11. Klamki w drzwiach wejściowych w kształcie litery „L”, górna krawędź klamki na wysokości 118 cm;
 12. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami;
 13. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 14. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi;
 15. Schody: wysokość: 16 cm, głębokość stopnia: 32 cm, występ noska: 1,5 cm;
 16. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu;
 17. Szerokość drzwi: 80 cm.

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych;
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku;
 3. Przy pochylniach i schodach zastosowane poręcze, poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem przedłużone o minimum 30 cm w poziomie, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół);
 4. Część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5 – 4,5 cm;
 5. Zapewniona  ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów);
 6. Klamki w drzwiach wejściowych w kształcie litery „L”, górna krawędź klamki na wysokości 118 cm;
 7. Pochylnie zabezpieczone w taki sposób żeby zapobiegać zsunięciu się wózka;
 8. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 9. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi;
 10. Schody: wysokość: 16 cm, głębokość stopnia: 32 cm;
 11. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu;
 12. Szerokość drzwi: 80 cm.

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słominkach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych);
 2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 3. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi;
 4. Szerokość drzwi: 80 cm.

Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, 32-065 Krzeszowice

 1. Urząd zlokalizowany w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych);
 2. Dojście do budynku zabezpieczone w pochylnie umożliwiające dotarcie z poziomu ulicy/chodnika na poziom budynku;
 3. Windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową (zastosowane oznaczenia pięter w alfabecie Braille’a oraz wypukłymi cyframi, a także  zapowiedzi głosowe, oznaczenia świetlne informujące, która winda przyjechała i w którą jedzie stronę, wymiary windy: 170 cm x 115 cm);
 4. Drzwi windy o szerokości 90 cm, zamykają się i otwierają automatycznie – system oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z osobą;
 5. Panel sterowniczy zamontowany na wysokości 90 cm nad podłogą, przyciski pojedyncze ustawione w jednym rzędzie pionowo, odpowiednio od dołu do góry;
 6. Przy pochylniach i schodach zastosowane poręcze, poręcze przy schodach przed ich początkiem i za końcem przedłużone o minimum 30 cm w poziomie, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół);
 7. Część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5 – 4,5 cm;
 8. Zapewniona  ciągłość poręczy (biegną nieprzerwanie przez cały ciąg schodów);
 9. Klamki w drzwiach wejściowych w kształcie litery „L”, górna krawędź klamki na wysokości 118 cm;
 10. Odpowiednie przestrzenie manewrowe przed windami;
 11. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 12. Na parterze budynku nawierzchnia korytarza wykonana z płytek wskaźnikowych dla niewidomych;
 13. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 14. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi;
 15. Schody: wysokość: 16 cm, głębokość stopnia: 32 cm;
 16. Stopnie schodów wyprofilowane w taki sposób, aby zapobiegały potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu;
 17. Szerokość drzwi: 80 cm.

Archiwum Zakładowe Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina

 1. Archiwum Zakładowe zlokalizowane w miejscu z dostępem do wyznaczonych publicznych miejsc parkingowych, w tym miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych (wydzielonych i oznakowanych);
 2. Przy pochylniach zastosowane poręcze, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (w dół);
 3. Część chwytna poręczy ma średnicę w zakresie 3,5 – 4,5 cm;
 4. Zapewniona  ciągłość poręczy;
 5. Klamki w drzwiach wejściowych w kształcie litery „L”, górna krawędź klamki na wysokości 118 cm;
 6. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 7. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenie procedur dotyczących postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 8. Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie, zastosowanie dodatkowej oprawy oświetleniowej stale pracującej nad wyjściami ewakuacyjnymi;
 9. Szerokość drzwi: 80 cm.

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, można natomiast skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 21, w godzinach pracy urzędu.