Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Biuletyn Informacji Publiczne Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego - Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „Rozporządzenie Ogólne”) Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego informuje, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
Dane kontaktowe: adres e-mail: krkrpow@uppk.pl, telefon 12 299 74 25.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@uppk.pl, adres do korespondencji: ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach realizacji zadań i zapewnienia pomocy wynikającej z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zadań Urzędu i odbywa się na podstawie przepisu prawa. Mają Państwo prawo do odmowy podania danych osobowych,
jednak w konsekwencji uniemożliwi to skorzystanie z pomocy oferowanej przez Urząd.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres niezbędnego ich przechowywania dla celów archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Mają również Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.